Collective Mankind

Full Version: Wat vindt u van mensen die protesteren tegen de Covid-19 regelgeving ?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
De regelgeving rondom de Covid-19 regulering is vrij divers.
Vertel ons wat u vindt van mensen die hier tegen protesteren.